شیوه ارسال اثر

مخاطبان رویداد می‌توانند با ورود به وبگاه رویداد به آدرس www.alefta.ir در بخش «عضویت»، حساب کاربری (پروفایل) خود را ایجاد و نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی و پرسنلی خود اقدام نمایند. سپس برای ارسال تجربیات خود باید گزینه ثبت‌ تجربیات را انتخاب و در مرحله بعد با انتخاب یکی از گزینۀ‌های «ثبت تجربه در بخش تک‌تجربه‌ها» و «ثبت تجربیات در بخش مدارس پیشتاز تحول» وارد فرآیند ثبت تجربه و اثر خود در بخش انتخابی شوند و تجربیات خود را با تکمیل فرم‌ها و ارسال مستندات شامل فیلم، صوت، عکس و‌ … ارسال ‌نمایند. در ادامه شیوۀ ‌ارسال اثر در هریک از بخش‌ها توضیح داده شده است.

مدارس پیشتاز تحول

 • پس از انتخاب این بخش، باید مطابق با نمون برگ درج شده در پیوست (1) گام‌های زیر طی شود:
 • گام اول: تکمیل اطلاعات مدرسه مانند نوع مدرسه/ مقطع و …
 • گام دوم: توصیف مسئله یا مسائل کلیدی
 • گام سوم: توصیف و تشریح تجربیات مدرسه
 • گام‌ چهارم: بیان موانع، آثار و نتایج
 • گام پنجم: بارگذاری مستندات شامل عکس، فیلم و مستندات متنی و ارائه توضیحات تکمیلی در قالب صوت یا فیلم حداکثر 10 دقیقه‌ای.
 • توجه: مستندات به صورت فشرده در قالب فایل zip یا rar ارسال گردد.

پیوست(1) نمون برگ ثبت تجربه(بوم مدرسه) و معیارهای داوری در بخش مدارس پیشتاز تحول

تک‌تجربه‌ها

 • پس از انتخاب این بخش، باید مطابق با نمون برگ درج شده در پیوست (2)  گام‌های زیر طی شود:
 • گام اول: انتخاب محور اصلی و محور/ محورهای فرعی
 • گام دوم: توصیف مسئله یا مسائل کلیدی
 • گام سوم: توصیف و تشریح تجربه
 • گام‌ چهارم: بیان موانع، آثار و نتایج
 • گام پنجم: بارگذاری مستندات شامل عکس، فیلم و مستندات متنی و ارائه توضیحات تکمیلی در قالب صوت یا فیلم حداکثر 5 دقیقه‌ای.

توجه: مستندات به صورت فشرده در قالب فایل zip یا rar ارسال گردد.

پیوست(2) نمون برگ ثبت تجربه و معیارهای داوری در بخش تک تجربه‌ها

 • تبصره: نحوه ارسال اثر و موضوعات پیش بینی شده برای هر گروه درسی در محور فرعی «الگوها و روش‌های یاددهی- یادگیری» توسط دبیرخانه‌های مستقر در معاونت‌های آموزشی و پرورشی وزارتخانه مدیریت و اعلام خواهد شد.

نکات

 • محدودیتی برای تعداد تجربیات ارسالی در نظر گرفته نشده است و هر فرد می‌تواند چند تجربه را در محورهای رویداد ارسال نماید.
 • مستندات به صورت فشرده در قالب فایل zip یا rar ارسال گردد.
 • اجرای تجربه ارسالی حداکثر مربوط به دو سال تحصیلی اخیر باشد.
 • تجربیاتی که در مرحله کشوریِ جشنواره‌های سال‌های گذشته، حائز رتبۀ برتر شده‌اند، ارسال نشوند.
 • هر تجربه فقط در یکی از بخش‌ها شرکت داده شود.

فیلم آموزشی نحوه کاهش حجم تجربیات

فیلم آموزشی نحوه ثبت تجربیات

قسمت اول

قسمت دوم